செய்யுளிலக்கணம் - கத்தியரூபம்.
பூவை - கலியாணசுந்தர முதலியார்

ceyyuLilakkaNam -kattiyar rUpam
by pUvai kalyANacuntara mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

செய்யுளிலக்கணம் - கத்தியரூபம்.
பூவை - கலியாணசுந்தர முதலியார்


This file was last updated on 15 Jan. 2020.
Feel free to send the corrections to the webmaster.