திரிசிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள்
இயற்றிய ஸ்ரீ குமரகுருபரஸ்வாமிகள் சரித்திரம்.
பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" பகுதி 34 (3409-3750)

kumarakurupara cuvAmikaL carittiram
by tiricipuram mInATcicuntaram piLLai
pirapantat tiraTTu, part 34, verses (3409-3750)
In tamil script, unicode/utf-8 format

திரிசிரபுரம் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளையவர்கள் இயற்றிய
ஸ்ரீ குமரகுருபரஸ்வாமிகள் சரித்திரம்.