திரிசிரபுரம் ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை இயற்றிய
சித்திரச்சத்திரப் புகழ்ச்சிமாலை
பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" பகுதி 36 (3954-4159)

cittiraccattirap pukazccimAlai
by tiricirapuram mInATci cuntaram piLLai
In tamil script, unicode/utf-8 format

திரிசிரபுரம் ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை இயற்றிய
சித்திரச்சத்திரப் புகழ்ச்சிமாலை
பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" பகுதி 36 (3954-4159)


This file was last updated on 18 Jan. 2020.
Feel free to send the corrections to the webmaster.