குமாரசாமிப் புலவர் இயற்றிய
வெள்ளோடு பெரியண்ணன் குறவஞ்சி

veLLOTu periyaNNan kuRavanjci
by kumAracAmip pulavar
In tamil script, unicode/utf-8 format

குமாரசாமிப் புலவர் இயற்றிய
வெள்ளோடு பெரியண்ணன் குறவஞ்சி


This file was last updated on 9 March 2020.
Feel free to send the corrections to the webmaster.