சீத்தலை சாத்தனாரின் ”மணிமேகலை”
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு
கௌசல்யா ஹார்ட்

The epic "Manimekalai"
by Seethalai Chathanar
Translated by Kausalya Hart
In unicode/utf-8 format

சீத்தலை சாத்தனாரின் ”மணிமேகலை”
ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு - கௌசல்யா ஹார்ட்