கடல் கடந்த நட்பு
(ஜூடி & லட்சுமி தமிழாக்கம்)
நயோமி மிச்சிஸன்
(தமிழாக்கம் : ம. பெரியசாமித்தூரன்)

Judy & Lakshmi by Naomi Mitchison
Tamil ranslation by periyacAmittUran
In tamil script, unicode/utf-8 format

கடல் கடந்த நட்பு (ஜூடி, லட்சுமி தமிழாக்கம்)
நயோமி மிச்சிஸன் *தமிழாக்கம் : ம. பெரியசாமித்தூரன்


This file was last updated on 15 Feb. 2020.
Feel free to report any corrections to the Webmaster.