திருக்குறள் கட்டுரைகள்
ஆசிரியர் கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம்

tirukkuRaL kaTTuraikaL
by ki.A. pe. vicuvanAtam (K.A.P. Viswanathan)
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருக்குறள் கட்டுரைகள்
டாக்டர் கி. ஆ. பெ. விசுவநாதம்


This file was last updated on12 May 2020.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.