இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் :
உரைவேந்தர் ஒளவை சு. துரைசாமிபிள்ளை
ஆசிரியர்: ச. சாம்பசிவனார்

uraivEntar auvai turaicAmi piLLai
by ca. cAmpacivanAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

"உரைவேந்தர் ஒளவை சு. துரைசாமிபிள்ளை"
ச. சாம்பசிவனார்


This file was last updated on12 May 2020.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.