இந்திய இலக்கியச் சிற்பிகள் : தமிழ்த் தாத்தா
(டாக்டர் உ. வே. சாமிநாத ஐயரவர்கள் வாழ்வும் இலக்கியப் பணியும்)
கி.வா. ஜகந்நாதன்

tamizttAttA : u.vE. cAminAta aiyar
by ki.vA. jakannAtan
In tamil script, unicode/utf-8 format

தமிழ்த் தாத்தா
(டாக்டர் உ. வே. சாமிநாத ஐயரவர்கள் வாழ்வும் இலக்கியப் பணியும்)
கி.வா. ஜகந்நாதன்