சங்கரன்கோயில் கோமதியம்மை பிள்ளைத் தமிழ்
புளியங்குடி முத்துவீரக் கவிராயர் இயற்றியது

cankarankOyil kOmatiyammai piLLaittamiz
by puLiyangkuTi muttuvIrak kavirAyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

சங்கரன்கோயில் கோமதியம்மை பிள்ளைத் தமிழ்
புளியங்குடி முத்துவீரக் கவிராயர் இயற்றியது


This file was last updated on 2 July 2020.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.