திருவுத்தரகோசமங்கை மங்களேசுவரி பிள்ளைத்தமிழ்
(வி. மு. சுப்பிரமணிய ஐயர் குறிப்புரையுடன்)

tiruvuttarakOcamangkai mangkaLEcuvari piLLaittamiz
(with notes of V.M. cuppiramaNiya aiyar)
In tamil script, unicode/utf-8 format

திருவுத்தரகோசமங்கை மங்களேசுவரி பிள்ளைத்தமிழ்
(வி. மு. சுப்பிரமணிய ஐயர் குறிப்புரையுடன்)


This file was last updated on 2 July 2020.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.