ஔவையார் பாடல்கள் (4)
(ஆத்திசூடி, கொன்றைவேந்தன், நல்வழி, வாக்குண்டாம்)
மூலமும் ஆறுமுக நாவலர் உரையும்


auvaiyAr pATalkaL – mUlamum
Arumuka nAvalar uraiyum
In tamil script, unicode/utf-8 format

ஔவையார் பாடல்கள் (4) - மூலமும்
ஆறுமுக நாவலர் உரையும்


This file was last updated on 20 Sept 2020.
Feel free to send the corrections to the webmaster.