ஒளவையார் செய்தருளிய குறள் (ஞானக்குறள்)
மூலமும் வடிவேலு முதலியார் எழுதிய விசேஷ விருத்தியுரையும்

njAnakkuRaLof auvaiyAr
with commentary/notes of vaTivElu mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

ஒளவையார் செய்தருளிய குறள் (ஞானக்குறள்)
மூலமும் விசேஷ விருத்தியுரையும்


This file was last updated on 18 August 2020.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.