ஒளவையார் தனிப்பாடல்கள்
புலியூர்க் கேசிகன்

auvaiyAr tanippATalkaL
by puliyUrk kEcikan
In tamil script, unicode/utf-8 format

ஒளவையார் தனிப்பாடல்கள்
புலியூர்க் கேசிகன்


This file was last updated on 21 Sept. 2020.
Feel free to send the corrections to the webmaster.