ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்தி தோத்திரம்
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பும், உரை விளக்கம்

Dakshinamurthy Stotram - Tamil translation
with commentary/notes by
Natesa Gounder & Muthukumaraswamy
In tamil script, unicode/utf-8 format

ஸ்ரீதக்ஷிணாமூர்த்தி தோத்திரம்
தமிழ் மொழிபெயர்ப்பும், உரை விளக்கம்