"சொர்ணபுரி அம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்"
(ஆக்கியோன் யார் என தெரியவில்லை)

corNapuri ampikai piLLaittamiz
(author of the work not known)
In tamil script, unicode/utf-8 format

"சொர்ணபுரி அம்பிகை பிள்ளைத்தமிழ்"
Swarnapuri ambikai pillaittamiz (author of this work not known)


This file was last updated on 23 August 2020.
Feel free to send the corrections to the Webmaster.