திரிசிரபுரம் ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை
இயற்றிய "வியாசைக்கோவை" (4160 - 4610)
பிள்ளையவர்களின் "பிரபந்தத்திரட்டு" பகுதி 37

viyAcakkOvai
by tiricirapuram mInATci cuntaram piLLai
pirapantat tiraTTu, part 37, verses 4160-4615
In tamil script, unicode/utf-8 format

திரிசிரபுரம் ஸ்ரீமீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ளை இயற்றிய
வியாசைக்கோவை. (4160 - 4610)


This file was last updated on 02 feb. 2020.
Feel free to send your comments and corrections to the Webmaster.