மேனகா ( நாவல்) - முதல் பாகம்
வடுவூர் கே. துரைசாமி ஐயங்கார்

mEnakA (novel) part 1
by vaTuvUr turaicAmi aiyankAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

மேனகா ( நாவல்) - முதல் பாகம்
வடுவூர் கே. துரைசாமி ஐயங்கா