நிலையும் நினைப்பும் & ஏ, தாழ்ந்த தமிழகமே!
(சொற்பொழிவுகள்)
கா. ந. அண்ணாதுரை (அறிஞர் அண்ணா)

nilaiyum ninaippum & E, tAznta tamizakamE!
by C.N. aNNaturai (arinjar aNNA)
In tamil script, unicode/utf-8 format

நிலையும் நினைப்பும் & ஏ, தாழ்ந்த தமிழகமே! (சொற்பொழிவு)


This file was last updated on 16 Nov. 2020.
Feel free to send the corrections to the webmaster.