மாயூரம் துலா காவேரி கும்மி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார் எழுதியது


mAyuram tulA kAveri kummi
by cirumaNavUr municAmi mutaliyAr
In tamil script, unicode/utf-8 format

மாயூரம் துலா காவேரி கும்மி
சிறுமணவூர் முனிசாமி முதலியார் எழுதியது


This file was last updated on 3 Dec. 2020.
Feel free to send the corrections to the webmaster.