ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் சரித்திர கும்மி.
ஆவிடையார் கோவில் ஆத்மனாதய்யர் எழுதியது


mAnikkavAcakar carittirak kummi
by AviTaiyArkOvil AtmanAta aiyar
In tamil script, unicode/utf-8 format

ஸ்ரீ மாணிக்கவாசகர் சரித்திர கும்மி.
ஆவிடையார் கோவில் ஆத்மனாதய்யர் எழுதியது


This file was last updated on 03 Dec. 2020.
Feel free to send the corrections to the webmaster.